منوهای اختیاری
Social media
Contact information
آدرس

Unit 6b/43a, Florence Street, Hornsby, NSW, 2077
تلفن: 0294463479
ایمیل: info@a-tgroup.com
صندوق پستی PO BOX 58 , Hornnsby, NSW, 1630

Email

info@a-tgroup.com.au

Phone

+61(02)94463479

تسویه حساب مالیاتی

04 July 2014

روز گذشته دوشنبه سی ام جون، پایان سال مالی در استرالیا بود. با پایان یافتن سال مالی در کشور پرداخت کنندگان مالیات در استرالیا باید کم کم خود را آماده تسلیم اظهارنامه های مالیاتی خود برای تسویه حساب مالیاتی با اداره مالیات استرالیا کنند