منوهای اختیاری
Social media
Contact information
آدرس

Unit 6b/43a, Florence Street, Hornsby, NSW, 2077
تلفن: 0294463479
ایمیل: info@a-tgroup.com
صندوق پستی PO BOX 58 , Hornnsby, NSW, 1630

Email

info@a-tgroup.com.au

Phone

+61(02)94463479

بانک مرکزی: رشد اقتصادی ایران بعد از دو سال مثبت شد

01 October 2014

 


.

 


بنابر این گزارش که بر اساس محاسبات اولیه صورت گرفته "اقتصاد ایران پس از یک دوره رکود طولانی، در فصل اول سال ۱۳۹۳ بهبود معنی داری را تجربه نموده است."
گزارش بانک مرکزی نشان می دهد که تمام گروه های عمده اقتصادی نظیر کشاورزی، نفت، صنایع و معادن و خدمات در فصل بهار از رشد مثبت برخوردار بوده اند.
بنابر این گزارش، در بهار امسال بخش کشاورزی، ۳.۳ درصد، نفت ۶.۱ درصد، صنایع و معادن ۸.۱ درصد و گروه خدمات ۳.۷ درصد رشد داشته اند.
این در حالی است که در پایان سال گذشته رشد اقتصادی بخش کشاورزی ۴.۷، بخش نفت منفی ۸.۹، صنایع و معادن منفی ۲.۹ درصد و بخش خدمات منفی ۱.۵ درصد بود.

گزارش تازه نشان می دهد که بخش صنعت و معدن به تنهایی ۲ درصد و بخش خدمات ۲.۲ درصد از رشد مثبت اقتصادی بهار امسال را شکل داده اند.
بنابر گزارش تازه بانک مرکزی، افزایش تولید "محصولات زراعی و باغی" و "افزایش نرخ رشد تولیدات و صادرات نفت خام، تولید معیانات گازی و افزایش نرخ رشد تولید گاز طبیعی" در بهار امسال باعث شده تا ارزش افزوده بخش کشاورزی و نفت هر کدام به نسبت بهار سال ۱۳۹۲ به ترتیب ۳.۳ درصد و ۶.۱ درصد رشد پیدا کند.
آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد که رشد بخش صنعت و معدن در بهار امسال نسبت به بهار سال ۱۳۹۲ بیشتر از ۱۵ واحد درصد افزایش پیدا کرده است و "در نتیجه سهم معادن ۲ درصد از نرخ رشد ۴.۶ درصدی اقتصاد" را به خود اختصاص داده است.
"افزایش قابل توجه نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در سه ماهه اول سال ۱۳۹۳ نسبت به دوره مشابه سال قبل، عمدتا ناشی از افزایش نرخ رشد تشکیل سرمایه در ماشین آلات می باشد. افزایش قابل توجه واردات کالاهای سرمایه ای در سه ماهه اول سال ۱۳۹۳ نسبت به دوره مشابه سال قبل، مهمترین عامل در افزایش نرخ رشد مذکور می باشد."
تشکیل سرمایه ثابت یکی از مهمترین شاخص هایی است که نشان می دهد وضعیت سرمایه گذاری چگونه است. گزارشها نشان می دهد که رشد تشکیل سرمایه که در بهار امسال ۵.۷ درصد بوده است. این در حالی است که در مدت مشابه سال قبل یعنی در بهار سال ۱۳۹۲ رشد تشکیل سرمایه ثابت نزدیک ۱۷ درصد منفی بوده است.
نکته جالب توجه در بخش تشکیل سرمایه ثابت این است که از سال ۱۳۹۱ که تشکیل سرمایه ثابت با رشد منفی ۲۳.۸ درصد رو به رو شد، سال گذشته نیز رشد منفی ۶.۹ درصد داشت ولی در فصل اول امسال ۵.۷ درصد مثبت شده است.
رشد اقتصادی ایران در بهار امسال در حالی به ۴.۶ درصد رسیده که در پایان سال گذشته ۱.۹ درصد منفی بوده است.
اقتصاد ایران از سال ۱۳۹۱ با رشد منفی نزدیک به شش درصد رو به رو شد و در پی آن تورم نیز به ۴۰ درصد افزایش پیدا کرد. آخرین گزارشها نشان می دهد که تورم در مردادماه امسال به ۲۳ درصد کاهش پیدا کرده است.
افزایش تحریم های بین المللی و بحران ارزی به رکود اقتصادی دو ساله ای دامن زد و گزارش تازه بانک مرکزی نشان می دهد اقتصاد ایران سرانجام از رکود اقتصادی خارج می شود.