منوهای اختیاری
Social media
Contact information
آدرس

Unit 6b/43a, Florence Street, Hornsby, NSW, 2077
تلفن: 0294463479
ایمیل: info@a-tgroup.com
صندوق پستی PO BOX 58 , Hornnsby, NSW, 1630

Email

info@a-tgroup.com.au

Phone

+61(02)94463479

اعلام نتیجه بررسی برنامه درسی ملی مدارس در استرالیا

16 October 2014

در بررسی مذکور، پیشنهاد شده تا مدارس استرالیا بجای آنکه رویکرد عمومی تری نسبت به موضوعات کلیدی در کلاس ها پیش رو بگیرند، به اصول اولیه خواندن و نوشتن و مهارت های محاسباتی روی بیاورند

دولت می گوید پیش از اظهار نظر نهایی درباره این توصیه ها، بررسی انجام گرفته را بمنظور بررسی های بیشتر به ایالت ها و تریتوری های استرالیا خواهد فرستاد و این امر در حالی صورت می گیرد که تاکید بر گنجاندن تاریخ مردمان بومی استرالیا و موضوع آسیا در برنامه درسی ملی مدارس استرالیا کم رنگ تر شده است