منوهای اختیاری
Social media
Contact information
آدرس

Unit 6b/43a, Florence Street, Hornsby, NSW, 2077
تلفن: 0294463479
ایمیل: info@a-tgroup.com
صندوق پستی PO BOX 58 , Hornnsby, NSW, 1630

Email

info@a-tgroup.com.au

Phone

+61(02)94463479

حمایت یک کمیته پارلمانی از لایحه جنگجویان خارجی

21 October 2014

کمیته پارلمانی مذکور می گوید خواهان نظارت بیشتر و نیز تقویت توانایی های وزارت امور خارجه استرالیا است. توانایی هایی که بموجب آن وزارت خارجه استرالیا بتواند نقاط موسوم به نقاط کلیدی تروریستی یا مناطقی که استرالیایی ها حق رفتن به آن را ندارند، اعلام کند

بر اساس قوانین مذکور، و آنهم بگونه ای که طراحی شده اند، مسافرت به چنین مناطقی بدون اثبات دلیل بی گناهی، یک جرم محسوب می شود

و این در حالی است که کمیته پارلمانی مذکور همچنین خواستار اعطای اختیارات بیشتر به مقام های مسئول در اعمال و اجرای کنترل های سختگیرانه تر در مواردی مانند تحقیقات، بازداشت و یا پیگرد قانونی آن دسته از افرادی شده که ظن آن می رود تا در آنچه اعمال تروریستی نام دارد، دست داشته باشند