منوهای اختیاری
Social media
Contact information
آدرس

Unit 6b/43a, Florence Street, Hornsby, NSW, 2077
تلفن: 0294463479
ایمیل: info@a-tgroup.com
صندوق پستی PO BOX 58 , Hornnsby, NSW, 1630

Email

info@a-tgroup.com.au

Phone

+61(02)94463479


وام اتومبیل

1- برای دریافت اتومبیل اگر کارمند هستید ، ارائه دو فیش حقوقی و در برخی موارد Bank Statement لازم است 

2- اگر دارای شغل آزاد هستید ( بیزنس خود را اداره می کنید ) باید مدارک دوسال Tax Return و در برخی موارد دوسال Tax Assessment را نیز ارائه دهید 

3- در صورتی که شما شرکت ثبت شده دارید، باید مدارک مالی شرکت را ارائه دهید