منوهای اختیاری
Social media
Contact information
آدرس

Unit 6b/43a, Florence Street, Hornsby, NSW, 2077
تلفن: 0294463479
ایمیل: info@a-tgroup.com
صندوق پستی PO BOX 58 , Hornnsby, NSW, 1630

Email

info@a-tgroup.com.au

Phone

+61(02)94463479


دریافت وام برای دارندگان ABN

برای دریافت این وام باید مدارک دو سال TAx Return  و در بعضی موارد مدارک Assessment خود را ارائه دهید

دریافت وام برای افرادی که شرکت ثبت شده دارند

برای دریافت این وام شما نیاز به ارائه دو سال مدارک Tax Return و مدارک مالی شرکت را دارید