منوهای اختیاری
Social media
Contact information
آدرس

Unit 6b/43a, Florence Street, Hornsby, NSW, 2077
تلفن: 0294463479
ایمیل: info@a-tgroup.com
صندوق پستی PO BOX 58 , Hornnsby, NSW, 1630

Email

info@a-tgroup.com.au

Phone

+61(02)94463479


در صورتیکه کارمند هستید و فیش حقوقی دریافت می کنید

1- برای دریافت وام شخصی اگر کارمند هستید ، ارائه دو فیش حقوقی و در برخی موارد Bank Statement لازم است 

در صورتیکه که بیزنس دارید و با ABN خود کار می کنید

ارائه مدارک زیر لازم است : 

- Tax Return برای یکسال 

- Tax Assessment برای یکسال